Restaurant Sepeti Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); eestaurantsepeti (bundan böyle kısaca "eestaurantsepeti.com" olarak anılacaktır) ile eestaurantsepeti.com “Portal”ına üye olmak için işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “Portal”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Kurumsal Üye"arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

“Portal”: eestaurantsepeti.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “eestaurantsepeti.com” sitesinin “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir. “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. “Üye” : “Portal”a üye olan ve “Porta”l dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.

“ Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Kurumsal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine ve “eestaurantsepeti.com” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “eestaurantsepeti.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “eestaurantsepeti.com” gerekli görmesi halinde “Kurumsal Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“eestaurantsepeti.com Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “eestaurantsepeti.com” tarafından sunulan uygulamalardır. "mutfaksefi.com", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder. "eestaurantsepeti.com Arayüzü": “eestaurantsepeti.com” ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "eestaurantsepeti.com Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “eestaurantsepeti.com” sitesine ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

“eestaurantsepeti.com Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “eestaurantsepeti.com” sitesine ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır. “Hesabım” sayfası: Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği özel sayfadır.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “eestaurantsepeti.com” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin “eestaurantsepeti.com” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.1.2 “eestaurantsepeti.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "eestaurantsepeti.com" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 5.1.1 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.2 "Üye”, “eestaurantsepeti.com” sitesinin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “eestaurantsepeti.com” sitesinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “eestaurantsepeti.com” sitesine bildirimde bulunulması halinde; “Üye”nin bildirdiği ad- soyad gibi bilgileri “eestaurantsepeti.com” ilgili kişi ya da kuruma verebilir. 5.1.3. "Üye"lerin, “Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "mail adresi" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya “eestaurantsepeti.com” sitesinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur. 5.1.4. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "eestaurantsepeti.com", " Üye" tarafından "eestaurantsepeti.com" sitesine iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 5.1.5. "Üye", "eestaurantsepeti.com" sitesinin yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. " Üye", "eestaurantsepeti.com" sitesinin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel simgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "eestaurantsepeti.com" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "eestaurantsepeti.com" sitesinin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 5.1.7. “eestaurantsepeti.com”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “eestaurantsepeti.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “eestaurantsepeti.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “eestaurantsepeti.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "eestaurantsepeti.com” sitesinin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 5.2. "eestaurantsepeti.com" sitesinin Hak ve Yükümlülükleri 5.2.1. "eestaurantsepeti.com", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “eestaurantsepeti.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. 5.2.2. "eestaurantsepeti.com", "Kurumsal Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "eestaurantsepeti.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "eestaurantsepeti.com" sitesinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "eestaurantsepeti.com" yapabilir. "eestaurantsepeti.com" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Üye” tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Üye”ye aittir. 5.2.3."eestaurantsepeti.com" sitesinin üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Kurumsal Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "eestaurantsepeti.com" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "eestaurantsepeti.com" sitesinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 5.2.4. "eestaurantsepeti.com", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "eestaurantsepeti.com" bu mesajı giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. 5.2.5. “eestaurantsepeti.com”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad- soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-mail adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “eestaurantsepeti.com” sitesinin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. 5.2.6. "eestaurantsepeti.com", ilan sayfaları da dahil olmak üzere Portal'da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir. 5.2.7. "eestaurantsepeti.com" sitesinin, "eestaurantsepeti.com" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. 5.2.8. "eestaurantsepeti.com", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

6. Gizlilik Politikası “eestaurantsepeti.com”, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “eestaurantsepeti.com” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları "Üye"ler, "eestaurantsepeti.com" hizmetlerini, "eestaurantsepeti.com" bilgilerini ve "eestaurantsepeti.com" sitesinin telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "eestaurantsepeti.com" sitesinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "eestaurantsepeti.com" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "eestaurantsepeti.com" sitesinin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri "eestaurantsepeti.com", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "eestaurantsepeti.com" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "eestaurantsepeti.com" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "eestaurantsepeti.com" sitesinden herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "eestaurantsepeti.com" sitesinin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "eestaurantsepeti.com" Kayıtlarının Geçerliliği "Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "eestaurantsepeti.com" sitesinin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"eestaurantsepeti.com" sitesini yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Üyelik Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

13. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri 13.1 “Kurumsal Üye”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz parçası olan eklerin "Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Mağaza Kullanım Kuralları Ek-3 Gizlilik Politikası Ek -4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek- 5 Mağaza Kullanım Kuralları" ve ayrıca “Portal”da yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, “Kurumsal Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Portal”da yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

Bursar Ev Yemekleri